1

Политика на приватност

Сите лични информации или материјали пратени на сајтот My Case подлежат на политиката на приватност и заштита на личните податоци. Ние ги почитуваме правата на приватност на нашите посетители и го препознаваме значењето на заштита на добиените податоци.

Кога и да ги пратите Вашите лични податоци користејќи ја нашата web-локација, пополнувајќи образец за внес на податоци, Ваша интеракција преку мејл или форма за контакт, ние ќе ги користиме во склад со важечкиот закон за заштита на приватноста и за цели наведени во оваа политика.

2

Праќање на податоци

За успешно да ја обработиме Вашата нарачка потребни ни се Вашето име и презиме, адреса, e-mail и телефон. Со помош на тие податоци ние ќе бидеме во можност да Ви ја испорачаме посакувана роба, како и да ве известиме за моменталниот статус на нарачката.

3

Право на интелектуална сопственост

Резултатите од пребарувањето можат да прикажат дека сликата можеби е предмет на авторски права. Ова може да се појави на некоја фотографија.
Ова ќе го извести корисникот дека некој поседува авторски права на сликата.
Како резултат на тоа, корисникот неможе да ја репродуцира, дистрибуира или на друг начин јавно да прикажува фотографии без дозвола од сопственикот на авторското право, освен ако не постои искључок.

4

Гаранција и откажување

Користењето на оваа web страна искључиво е на сопствена одговорност.


5

Гаранција

My Case не дава никаква гаранција, вклучувајќи гаранција дека прикажаниот материјал на овој web сајт потполна, правовремена, дека пристапот ќе биде безпрекорен и без грешки.              

Ве повикуваме внимателно да ги прочитате одредените врсти на гаранција. Ве молиме да ги проверите Вашите локални закони.                                                                                                             Го задржуваме правото на ограничување или укинување на пристап на My Case страната во било кој временски интервал.

6

Одговорност

Сите страни кои учествувале на создавање, произведување или испорака на оваа страна, немаат никаква одговорност за директни, случајни, индиректни, или казнени штети, трошоци, губитоци или било каква одговорност која произлегува од пристапот, употребата, неможноста за употреба, промена на содржината на оваа web страна или произлезат од било која друга web страна преку линк на оваа web страна или преку било која акција која ке се превземе или нема да се превземе како резултат на било која електронска порака која сте ја пратиле.


7

Недозволени работи

Недозволени се било кои работи кои My Case по своја проценка може да смета дека се непримерни или ше бидат оценети како незаконски чин или се забранети со било кој закон што се применува на оваа web страна Вкључувајќи, но не и ограничени се на:

Било кој чин што претставува повреда на приватноста (Вкључувајќи поставување на приватни информации без согласност на поединецот) или било кое друго право на поединецот.

Косистење на оваа web страна поради клевета или оптужување на My Case , неговите вработени, други поединци или било кое однесување кое го загрозува угледот на My Case:

поставување на датотека која содржи вируси кој можат да штетат на имотот на My Case или имотот на поединци: 

Вие и My Case се согласувате за било кој спор или тужба врзана со оваа web страна дека ќе се води во надлежниот суд на Република Македонија.